SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana Komínková

Ceník

Odměny za služby poskytované soudním exekutorem jsou stanoveny právním předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem.

Tato vyhláška stanoví výši takzvané mimosmluvní odměny exekutora a upravuje i nárok na náhradu hotových výdajů vzniklých v souvislosti s exekuční činností a další činností exekutora, nárok na náhradu za ztrátu času při provádění exekuce jakož i náhradu za doručení písemnosti.

Důležité je vědět, že mimosmluvní odměna i ostatní uvedené náhrady jsou nákladem exekuce, které exekutorovi hradí povinný. Soudní exekutor má však právo požadovat od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady exekuce.

Vedle stanovené mimosmluvní odměny pak exekutorovi náleží i sjednaná smluvní odměna za provedení exekuce, která je dohodnuta s oprávněným ve smlouvě o provedení exekuce. Smluvní odměna není nákladem exekuce.

Základ pro určení odměny exekutora se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a vypočítaná odměna na celé desetikoruny nahoru.