SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana Komínková

Legislativní informace

Činnost soudního exekutora je upravena zejména následujícími obecně závaznými právními předpisy:

zákonem č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků
zákonem č. 119/2001 Sb.,
kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění pozdějších změn a doplňků
zákonem č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád ve znění pozdějších změn a doplňků
zákonem č. 216/1994 Sb.,
o rozhočím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ve znění pozdějších změn a doplňků
vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.,
o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradách hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem ve znění pozdějších změn a doplňků
vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb.,
o centrální evidenci exekucí ve znění pozdějších změn a doplňků
vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb.,
o postupech při výkonu exekuční a další činnosti ve znění pozdějších změn a doplňků
vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb.,
o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví ve znění pozdějších změn a doplňků
vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších změn a doplňků
nařízením vlády č. 595/2006 Sb.,
o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) ve znění pozdějších změn a doplňků