SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana Komínková

Informace

Dle exekučního řádu (zák. č. 120/2001 Sb.) i Vy můžete využít služeb soudního exekutora. Doporučujeme Vám tak učinit zejména nesplnil-li Váš dlužník dobrovolně svoji povinnost vyplývající z exekučního titulu. Zde je několik důvodů, proč:

- exekutor má celostátní působnost
Nemusíte hledat exekutorský úřad podle toho, kde má povinný sídlo nebo bydliště, nebo kde je jeho majetek.
- návrh na nařízení exekuce je osvobozen od soudních poplatků
- exekuci nařídí soud bez průtahů
Soud má dle zákona nařídit exekuci a jejím provedením pověřit exekutora do 15 dnů od podání návrhu na nařízení exekuce.
- odměnu soudního exekutora hradí dlužník
Náklady exekučního řízení vymůže exekutor na povinném sám na základě vlastního příkazu.
- nemusíte sami pátrat po majetku dlužníka
Exekutor má prostředky, jak jeho majetek zjistit – všechny dotčené osoby (banky, katastr nemovitostí, policie apod.) jsou povinny poskytovat soudnímu exekutorovi součinnost.
- o způsobu provedení exekuce rozhodne exekutor po zjištění majetkových poměrů dlužníka
Exekutor přitom může vést exekuci více, popřípadě i všemi způsoby dle exekučního řádu zároveň. Exekucí tedy může být postižen veškerý majetek dlužníka. To je zásadní výhoda ve srovnání s výkonem rozhodnutí prostřednictvím exekučního oddělení soudu, které je vedeno pouze omezeně dle předcházejícího návrhu oprávněného.
- o nevymoženou pohledávku si můžete snížit daňový základ
Na základě výsledků povedení exekuce soudním exekutorem lze za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů dle zákona o daních z příjmů považovat i jmenovitou hodnotu (nebo pořizovací cenu) pohledávky za dlužníkem, jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí.

Kromě nuceného výkonu rozhodnutí může soudní exekutor vykonávat i další činnosti – poskytuje právní pomoc, provádí dobrovolné dražby, přijímá do úschovy peníze a listiny, osvědčuje skutkové děje a stav věci a sepisuje exekutorské zápisy.